rus eng
Issues / 05/20 Print

Monitoring of sanitary and hygienic state of water bodies in the republic of Dagestan for egg contamination of intestinal cestodes Triaenophorus Nodulosus (Pallas, 1781) and Triaenophorus Crassus (Forel, 1868)

DOI 10.33861/2071-8020-2020-5-38-41

Alieva K.G., Kaloshkina I.M., Mirzoeva N.M., Bittirov A.M., Medvedeva A.M.

Summary. Authors monitored the sanitary and hygienic state of the river and pond basin of the Republic of Dagestan for contamination of the cestodes Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) and Triaenophorus crassus (Forel, 1868) eggs. The water pollution of 25 rivers and pond water bodies of Dagestan with eggs of the cestodes Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) and Triaenophorus crassus (Forel, 1868) was studied in winter, spring, summer and autumn in control sections by researching 2 500 water samples using conventional methods in the laboratory of invasive diseases of animals and birds. For the presence of eggs of the cestodes Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) and Triaenophorus crassus (Forel, 1868), using conventional methods in different seasons (winter, spring, summer and autumn), 100-200 samples of water and silt of vegetation of pond reservoirs in natural zones were examined. According to the results of the sanitary and hygienic examination of water and silt of natural and pond water bodies of the Republic of Dagestan for the contamination of the cestodes Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) and Triaenophorus crassus (Forel, 1868) eggs, it is possible to state moderate and high levels of water pollution with eggs of these cestodes species. According to the sanitary and hygienic state, natural and pond water bodies of the Republic of Dagestan in all natural and climatic zones are unsuccessful foci of trienophorous fish invasion by eggs of the Triaenophorus nodulosus Triaenophorus (Pallas, 1781) and Triaenophorus crassus. (Forel, 1868).

Keywords: Republic of Dagestan, aquatic ecosystem, fish, cestodes, species, Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781), Triaenophorus crassus (Forel, 1868), epizootology, egg, contamination, river, pond, water, silt.

References

1. Alieva K.G., Tkhakakhova N.Kh., Mirzoeva N.M., Bittirov A.M. Aktivnost parazitarnoy sistemy Lernaea elegans morpha Ctenopharyngodontis Lin, 1960 u ryb v prudakh, pitaemykh vodami basseyna reki Terek [Activity of the parasitic system Lernaea elegans morpha Ctenopharyngodontis Lin, 1960 in fish in ponds fed by the waters of the Terek river basin]. - Izvestiya Kabardino-Balkarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta im. V.M. Kokova. - Nalchik, 2020 (2 (28). - pp. 21-26.

2. Alieva K.G., Gazimagomedov M.G., Atabiev A.V., Makhiev I.I., Mirzoeva N.M., Bittirov I.A., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Bioraznoobrazie ektoparazitov sem. Gyrodactylidae van Benedeni et Hessen, 1863 y ryb v basseyne reki Sulak [Biodiversity of ectoparasites of the family. Gyrodactylidae van Benedeni et Hessen, 1863 in fish in the Sulak river basin]. - 2017.

3. Alieva K.G., Ittiev A.B., Makhiev I.I., Mirzoeva N.M., Bittirov I.A., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Vidovoy sostav i epizootologiya endoparazitov sem. Sanguinicolidae Graff, 1907 u ryb v vodoyemakh basseyna r. Terek [Species composition and epizootology of endoparasites of the family Sanguinicolidae Graff, 1907 in fish in the water bodies of the Terek]. - 2018.

4. Alieva K.G., Atabiyev A.V., Makhiyev I.I., Mirzoyeva N.M., Bittirov I.A., Gazayev M.M., Bittirov A.M. Vidovoy sostav endoparazitov roda Phyllodistomum Olssen, 1876 u ryb reki Sulak [Species composition of endoparasites of the genus Phyllodistomum Olssen, 1876 in fish from the Sulak river]. - 2017.

5. Aliyeva K.G., Atabiev A.V., Makhiev I.I., Mirzoeva N.M., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Epizootologiya trianoforoza ryb, vyzvannogo Triaenophorus crassus Foreli, 1868 i Triaenophorus nodulosus Pallas, 1781 v vodokhranilishche Cherekskogo energeticheskogo kaskada [Epizootology of fish trianophorosis caused by Triaenophorus crassus Foreli, 1868 and Triaenophorus nodulosus Pallas, 1781 in the reservoir of the Cherek energy cascade]. - 2017.

6. Alieva K.G., Shakhmurzov M.M., Makhiyev I.I., Mirzoyeva N.M., Bittirov I.A., Gazayev M.M., Bittirov A.M. Epizootologicheskaya kharakteristika roda Roteocephalus u ryb v vodoyemakh Severnogo Kavkaza [Epizootological characteristics of the genus Roteocephalus in fish in the water bodies of the North Caucasus]. - 2017.

7. Makhiev I.I., Alieva K.G., Ittiev A.B., Atabiev A.V., Mirzoeva N.M., Bittirov I.A., Gazayev M.M., Bittirov A.M. Sezonnaya otsenka ekstensivnosti invazii nikolleza karpa i sazana v prudovykh vodoyemakh Kabardino-Balkarii [Seasonal assessment of the extensiveness of the invasion of Nicholas carp and carp in pond water bodies of Kabardino-Balkaria]. - 2018.

8. Mirzoeva N.M., Alieva K.G., Ittiev A.B., Atabiev A.V., Makhiev I.I., Bittirov I.A., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Vidovoe raznoobrazie, sistematika, lokalizatsiya i areal trematod sem. Bunoderidae NIcoll, 1914 u ryb basseyna reki Malka [Species diversity, taxonomy, localization and range of trematodes of the family Bunoderidae NIcoll, 1914 by the fish of the Malka river basin]. - 2018.

9. Tkhakakhova N.Kh., Mirzoeva N.M., Alieva K.G., Bittirov A.M. Rezultaty otsenki gidrokhimicheskogo sostoyaniya i urovnya zagryazneniya rek i prudovykh vodoyomov Kabardino-Balkarii [Results of assessing hydrochemical state and level of pollution of rivers and pond water bodies of Kabardino-Balkaria]. - 2020.

10. Shakhbiev Kh.Kh., Alieva K.G., Shakhbiev I.Kh., Kadyrova R.K., Bittirov A.M. Analiz rasprostraneniya gelmintov roda Paradiplozoon u ryb v basseyne rek Dagestana [Analysis of the distribution of paradiplozoon helminths in fish in the river basin of Dagestan]. - 2019.

11. Shakhbiev Kh.Kh., Alieva K.G., Shakhbiev I.Kh., Kadyzhev Sh.M., Magomedova Z.A., Bittirov A.M. Bioraznoobrazie i intensivnye pokazateli parazitarnoy fauny u kutuma v basseynakh rek Terek, Sulak, Samur, Aksay i kuma v predelakh Dagestana [Biodiversity and intensive indicators of parasitic fauna of kutum in the basins of the Terek, Sulak, Samur, Aksai and Kum rivers within Dagestan]. - Mezhdunarodnyy vestnik veterinarii. - Saint-Petersburg, 2019 (4). - pp. 55-59.

Author affiliation:

Alieva Kamilla G., Ph.D. in Biology, Senior Lecturer of the Department of Biology and Medical Ecology of the Dagestan State Medical University; 1, Lenin sq., Makhachkala, Republic of Dagestan, 367000; phone: 8-8722-674903; e-mail: akamilla05@mail.ru.

Kaloshkina Inna M., Ph.D. in Veterinary Medicine, head of the department of antiparasitic, veterinary and sanitary measures of the Krasnodar regional station of fighting against animal diseases; 15/1, Kalinina st., Krasnodar, 350004; phone: 8-918-4656939; e-mail: beretarinna@gmail.com.

Mirzoeva Nazifat M., Ph.D. in Biology, Senior Lecturer of the Department of Biochemistry and Chemical Ecology of the Kabardino-Balkaria State University named after Kh.M. Berbekova; 185, Chernyshevskogo st., Nalchik, Republic of Kabardino-Balkaria, 360030; phone: 8-8662-421915; e-mail: mnazifa@bk.ru.

Medvedeva Anna M., post-graduate student of the Kuban State Agrarian University; 13, Kalinina st., Krasnodar, 350044; phone: 8-918-0155290; e-mail: medvedeva778@mail.ru.

Responsible for correspondence with the editorial board: Bittirov Anatoly M., D.Sc. in Biology, Professor of the Department of Veterinary Medicine of the Kabardino-Balkaria State Agrarian University named after V.M. Kokov; 1, Lenina st., Nalchik, Republic of Kabardino-Balkaria, 360030; phone: 8-8662-471772; e-mail: bam_58a@mail.ru.

 

2011 © Veterinaria Kubani by Internet-Image