rus eng
Issues / 03/20 Print

Cestode species Khawia sinensis as indicator of epizootic state of rivers of Dagestan and test of microelement composition in fish meat

DOI 10.33861/2071-8020-2020-3-29-31

Alieva K.G., Bittirov A.M., Makhiev I.I., Bittirov I.A., Kaloshkina I.M.

Summary. Caviosis in the waters of the south of the Russian Federation is a poorly studied problem. Indicators of the extent of invasion were in the range of slightly moderate registration with extent of invasion (9.00-15.00%) with an abundance index of cestodes Khawia sinensis (1.40-2.18 ind./piece) in fish of different species (bighead carp, grass carp, black carp (black Chinese roach), spirlin, Sabanejewia caucasica, Krinitsky char, Tersk nase, Tersk barbel, silver Prussian carp, rutilus, Tersky gudgeon) in the basin of the Terek river, and a high level of detection of cestodes in the intestine of fish of 6 species (common carp, European carp, Tersk barbel, crucian carp, rutilus, Tersky gudgeon) was registered with extent of invasion criteria (21.00-37.00%) and an epizootic degree of abundance index of the cestode species Khawia sinensis (4.16-6.13 ind./piece). As a result of biochemical studies of 20-30 fish muscle samples within the boundaries of Dagestan authors found that the intensity of infection of fish of 14 species in Terek river basin with intestinal cestodes Khawia sinensis reduces the content of iodine, cobalt and iron in the muscles, that affect the nutritional value of fish. The content of biogenic microelements in the muscles of fish infected with cestodes Khawia sinensis was 2-5.9 times less than in fish free from helminths, which confirms the fact that the biological qualities of fish decrease with intensive cestode invasion. The most intensive infection with intestinal cestodes Khawia sinensis in comparison with fish populations free from helminths caused the marked reduction in the content of biogenic micronutrients in the muscles of trout, common carp, European carp, grass carp, black Chinese roach.

Keywords: Dagestan, Terek river, fish, carp, meat, microelements, iodine, cobalt, iron, invasion, cestode, Khawia sinensis, extent of invasion, intensity of invasion, abundance index.

References:

1. Alekin, O.A. Metody kontrolya khimicheskogo sostoyaniya vodnykh objektov [Methods for chemical state monitoring of water objects]. - Moscow, 1973. - 36 p.

2. Alieva K.G., Gazaev M.M., Makhiev I.I., Ittiev A.B., Bekkieva S.A., Bittirov A.M. Vidovaya struktura i nozologiya semeystva Gyrodactylidae Van Beneden et Hesse, 1863 u sazana v rechnom basseyne regiona Severnogo Kavkaza [Species structure and nosology of Gyrodactylidae Van Beneden et Hesse, 1863 in the carp in the river basin of the North Caucasus region]. - Makhachkala, 2015.

3. Alieva K.G., Makhiev I.I., Gazimagomedov M.G., Mirzoeva N.M., Zhitieva M.Kh., Kurmanova M.K., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Biogeografiya ektoparazitov semeystva Epistylididaekahl, 1933 u ryb prirodnykh vodoyemov basseyna r. Terek [Biogeography of Epistylididaekahl, 1933 ectoparasites in fish of natural waters of Terek river basin]. - 2016.

4. Alieva K.G., Makhiev I.I., Gazimagomedov M.G., Mirzoeva N.M., Zhitieva M.Kh., Kurmanova M.K., Bittirov A.M. Osobennosti regionalnoy epizootologii apisomoza terskogo usacha v prirodnykh vodoyemakh Severnogo Kavkaza [Peculiarities of regional epizootology of the Terek barbel apisomosis in natural waters of the North Caucasus]. - 2016.

5. Alieva K.G., Gazaev M.M., Mirzoeva N.M., Bittirova A.A., Makhiev I.I., Kurmanova K.M., Zhitieva M.Kh., Bittirov A.M. Parazite fauna poliakvakultury ozera Altudskoe v ravninnoy zone Kabardino-Balkarii [Parasite fauna of the polyaquaculture of Lake Altudskoe in the plain zone of Kabardino-Balkaria]. - DGPU. - Makhachkala, 2016: 38-40.

6. Alieva K.G., Gazaev M.M., Mirzoeva N.M., Bittirova A.A., Makhiev I.I., Kurmanova M.K., Zhitieva M.Kh., Bittirov A.M. Parazite fauna ryb v iskusstvennykh vodoemakh ozernogo tipa v ravninnoy zone Kabardino-Balkarii [Parasitic fauna of fish in artificial reservoirs of lake type in the plain zone of Kabardino-Balkaria]. - 2016.

7. Alieva K.G., Atabiev A.V., Makhiev I.I., Mirzoeva N.M., Bittirov I.A., Gazaev M. M., Bittirov A.M. Bioraznoobrazie ektoparazitov semeystva Gyrodactylidae Van Beneden et Hesse, 1863 u ryb v basseyne reki Sulak [Biodiversity of Gyrodactylidae Van Beneden et Hesse, 1863 ectoparasites in fish in Sulak river basin]. - 2017.

8. Alieva K.G., Shakhmurzov M.M., Makhiev I.I., Mirzoeva N.M., Bittirov

I.A., Gazaev M.M., Bittirov A.M. Epizootologicheskaya kharakteristika roda Proteocephalus u ryb v vodoyemakh Severnogo Kavkaza [Epizootological characteristics of Proteocephalus genus in fish in waters of the North Caucasus]. - 2017.

9. Bittirov A.M., Kazanchev M.Kh., Mirzoeva N.M., Ittiev A.B., Kurmanova M.K. Ekologicheskaya struktura parazitarnoy fauny karpovykh ryb v magistralnykh rekakh Terek, Malka, Baksan, Cherek i Chegem [Ecological structure of parasitic fauna of cyprinids in main rivers Terek, Malka, Baksan, Cherek and Chegem]. - Vestnik KrasGAU. - Krasnoyarsk, 2008 (2). - pp. 85-92.

10. Bittirov A.M., Gazaev M.M., Shakhbiev Kh.Kh. Faunisticheskiy obzor semeystva Diplozoidae palombi, 1949 u ryb v vodoistochnikakh basseyna reki Terek [Faunistic survey of Diplozoidae palombi, 1949 in fish in waters of Terek river basin]. - Issues of Legal Regulation in Veterinary Medicine. - Saint-Petersburg, 2014 (3). - pp. 224-226.

11. Zhitieva M.Kh., Alieva K.G., Kurmanova M.K., Gazaev M.M., Mirzoeva

N. M., Bittirova A.A., Makhiev I.I., Bittirov A.M. Ekstensivnost invazii diplostomoza ryb v prudovykh vodoyemakh Kabardino-Balkarskoy Respubliki [Extent of fish diplostomosis invasion in pond reservoirs of the Kabardino-Balkarian Republic]. - Nalchik, 2016: 61-62.

12. Zvenyatov B.M. Otsenka khimiko-toksikologicheskogo sostoyaniya vody v reke Kuban [Chemical-toxicological state evaluation of water in the river Kuban]. - 2008.

13. Ittiev A.B., Mirzoeva N.M., Bittirov A.M., Kurmanova M.K. Otsenka soderzhaniya toksigennykh khimicheskikh zagryazniteley v vodoyemakh basseynov rek Terek i Malka [Evaluation of the content of toxigenic chemical pollutants in waters of Terek and Malka rivers' basin]. - 2008.

14. Ittiev A.B., Bittirov A.M. Ekologo-epizootologicheskaya kharakteristika parazitov klassa Cnidosporidia u ryb v vodoyemakh basseyna rek Terek v predelakh Kabardino-Balkarskoy Respubliki [Ecological and epizootic characteristics of parasites of the class Cnidosporidia in fish in waters of the Terek river basin within the Kabardino-Balkarian Republic]. - Vestnik KrasGAU. - Krasnoyarsk, 2008 (5). - pp. 206-210.

15. Metelev V.V. Vodnaya toksikologiya [Aquatic toxicology]. - Kolos. - Moscow, 2009. - 196 p.

16. Nogerov U.O., Bittirov A.M. Itogi izucheniya vidovogo sostava ekto- i endoparazitov ryb basseyna rek yuga Rossii [Results of species composition study of ecto- and endoparasites of fish in the river basin of southern Russia]. - Moscow, 1998.

17. Nogerov U.O., Bittirov A.M. Parazitofauna ryb v Kabardino-Balkarskoy respubliki [Parasite fauna of fish in the Kabardino-Balkarian Republic]. - Vestnik veterinarii. - Stavropol, 1999 (5). - pp. 72-75.

18. Osetrov V.S. Spravochnik po boleznyam ryb [Handbook on fish diseases]. - Kolos. - Moscow, 1978. - 351 p.

19. https://zdorovo.live/polza-i-vred/karp-polza-i-vred.html.

Author affiliation:

Alieva Kamilla G., assistant of the department of medical biology of the Dagestan State Medical University; 44, Shamilya st., Makhachkala, Republic of Dagestan, 367000; e-mail: kamilla.1974@mail.ru.

Makhiev Islam I., graduate of the department of veterinary medicine of the Kabardino-Balkar State Agrarian University named after V.M. Kokov; 1v, Lenina st., Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, 360000; e-mail: mislam07@mail.ru.

Bittirov Ismail A., student of the Kabardino-Balkar State Agrarian University named after V.M. Kokov; 1v, Lenina st., Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, 360000; e-mail: ismailbittirov1999@mail.ru.

Kaloshkina Inna M., Ph.D. in Veterinary Medicine, head of the department of antiparasitic, veterinary and sanitary measures of the Krasnodar regional station of fighting against animal diseases; 15/1, Kalinina st., Krasnodar, 350004; phone: 8-918-4656939; e-mail: beretarinna@gmail.com.

Responsible for correspondence with the editorial board: Bittirov Anatoly M., professor of the department of veterinary medicine of the Kabardino-Balkar State Agrarian University named after V.M. Kokov; 1v, Lenina st., Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, 360000; phone: 8-964-032-8076; e-mail: bam_58a@mail.ru.

 

 
 
2011 © Veterinaria Kubani by Internet-Image